Lĩnh vực kinh doanh  »  ERP - quản trị nguồn lực DN  »  Giải pháp theo ngành

Giải pháp SAP ERP cho ngành Thép, cáp điện và vật liệu xây dựng

Giải pháp SAP cho ngành thép và Cáp điện (SAP Best Practices for Mill products) giải quyết được những thách thức đối với các doanh nghiệp ngành Thép, Cáp điện như: 

-       Quản lý sản xuất phức tạp: Quản lý sản xuất theo đơn đặt hàng (Make To Order), quản lý sản xuất theo hàng tồn kho (Make To Stock).

-       Bán hàng theo nhiều quy cách

-       Quản lý thuộc tính của vật tư, thành phẩm theo nhiều tiêu chí: chiều cao, rộng, dài, quy cách, số lượng … ( Classification)

-       Quản lý vật tư, thành phẩm theo hai đơn vị tính (Kg/Cây, Kg/Cuộn, …) trong mua hàng, bán hàng, tồn kho.

-       Quản lý hàng tồn kho tối ưu, cũng như điều động và cân đối hàng tồn giữa các kho.

-       Truy vết nguồn gốc sản phẩm. 

Lợi tích đạt được khi các doanh nghiệp ngành Thép, Cáp điện ứng dụng gói giải pháp SAP Best Practices for Mill products:

Tổng quan SAP ERP

Chuẩn hóa và tích hợp các quy trình hoạt động mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất, kế toán tài chính, kế toán quản trị đáp ứng đúng chuẩn của ngành Thép.

Quản lý mua hàng

-       Kế hoạch mua hàng được tính toán dựa vào dữ liệu tích hợp với các phân hệ: Nhu cầu và dự báo bán hàng, kế hoạch sản xuất, hàng tồn kho, …

-       Điều khoản cung ứng, theo dõi công nợ, theo dõi tình hình cung cứng, …

-       Mua hàng hóa, mua dịch vụ, mua hàng ký gửi, mua gia công, mua tài sản, …

-       Chọn nguồn cung ứng, so sánh chọn giá và chọn nhà cung cấp. 

Quản lý kho

-       Quản lý vật tư, thành phẩm theo hai đơn vị tính (Kg/Cây, Kg/Cuộn, …) trong mua hàng, bán hàng, tồn kho.

-       Quản lý hàng tồn kho của vật tư, thành phẩm, Bán thành phẩm theo nhiều tiêu chí: chiều cao, chiều rộng, chiều dài, xuất xứ, quy cách, số lượng….. (Configurable Material)

-       Thực hiện quản lý hàng tồn kho tối ưu, dữ liệu realtime, điều chuyển và cân đối hàng tồn giữa các kho kịp thời.

-       Quản lý bộ mã hàng hóa đa dạng. 

Quản lý bán hàng

-       Chính sách giá

-       Chính sách khuyến mại

-       Bán hàng hóa thông thường, bán dịch vụ bán hàng ký gửi…

-       Quản lý bán hàng với nhiều thuộc tính (Characteristics). 

Quản lý sản xuất

-       Xây dựng kế hoạch sản xuất tích hợp với kế hoạch bán hàng, kế hoạch cung ứng, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị, chính sách tồn kho.

-       Quản lý quy trình sản xuất phức tạp: Sản xuất theo đơn đặt hàng (Make to Order), Sản xuất hàng tồn kho (Make to Stock).

-       Quản lý định mức NVL, chi phí cho thành phẩm và BTP

-       Kiểm soát tiến độ sản xuất, thống kê tiêu hao

-       Quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

Kế toán quản trị

-       Kiểm soát chi phí hoạt động trong doanh nghiệp

-       Lập kế hoạch chi phí và quản trị ngân sách

-       Tính giá thành kế hoạch và thực tế

-       Phân tích doanh thu, chi phí trong các hoạt động của doanh nghiệp. 

Ứng dụng giải pháp tích hợp Barcode với hệ thống SAP ERP.