Lĩnh vực kinh doanh  »  ERP - quản trị nguồn lực DN  »  Dịch vụ

Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống SAP

Phương án quản lý sự cố/Yêu cầu

Quy trình quản lý sự cố

Quy trình quản lý vấn đề

Quy trình quản lý Thay đổi 

Yêu cầu thay đổi hoặc yêu cầu cải tiến sẽ là yêu cầu đòi hỏi một sự thay đổi trên hệ thống SAP. Đó là các thay đổi các cấu hình tiêu chuẩn sử dụng SPRO (là vùng các chức năng cấu hình), quy trình cải tiến hoặc yêu cầu thiết kế lại được quản lý như các cấu hình tiêu chuẩn, yêu cầu chỉnh sửa cấu hình để sửa lỗi, yêu cầu cải tiến một báo cáo hiện có, yêu cầu phát triển các báo cáo mới và số ít yêu cầu lập trình đòi hỏi phải phát triển các chức năng trên hệ thống SAP. Tất cả các yêu cầu thay đổi phải đi qua quá trình nghiêm ngặt trước khi được lên kế hoạch triển khai / xây dựng.