Cơ hội nghề nghiệp

Nghề triển khai ERP làm gì?

 

Các chức danh trong nghề ERP bao gồm:

o Tư vấn nghiệp vụ (Business Consultant)

o Tư vấn công nghệ (Technical Consultant)

o Quản trị hệ thống (System Administrator)

o Quản trị dự án (Project Manager)