Khách hàng

TECOMEN

Giai đoạn 1 (10 tháng): NGS sẽ phụ trách nghiên cứu và triển khai các nội dung bao gồm: 

- Quản lý kế toán – tài chính (FI)

- Kế toán quản trị (CO)

- Quản lý mua sắm (MM)

- Quản lý bán hàng (SD)

- Quản lý sản xuất (PP)

- Báo cáo (BO)

 

Giai đoạn 2 (07 tháng): Sau khi đã hoàn thiện và đưa vào vận hành thành công các nội dung của giai đoạn 1, NGS sẽ tiếp tục triển khai các nội dung công việc của giai đoạn 2 bao gồm:

- Tập hợp tính giá thành (CO-PC)

- Hợp nhất báo cáo tài chính (BPC)